Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞININ GÜÇLENDİRME İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Çalışanların her türlü menfaatini korumaya, onların gereksinimlerini karşılamaya, gelişimlerini ve başarılarını desteklemeye dolayısıyla onlara hizmet etmeye odaklanan hizmetkâr liderlik tarzını uygulayan yöneticiler çalışanların güçlendirme iklimi gibi örgüt hakkındaki olumlu algılarını da artırabilirler. Buna bağlı olarak bu çalışmada, yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışlarının çalışanların güçlendirme iklimi algıları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara ilinde bulunan İSO ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları kapsamındaki makine sanayi işletmelerinde görev yapan yönetici düzeyinde olmayan ve belirli bir departmanda çalışan 183 beyaz yakalı çalışan üzerinde uygulanmıştır. Analizler SPSS 18.0 ve AMOS 18.0 programları vasıtası ile oluşturulmuştur. Araştırmanın bulguları hizmetkâr liderlik ile güçlendirme iklimi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, hizmetkâr liderliğin güçlendirme iklimi üzerinde kısmen etkisi olduğu bulunmuştur. Alt boyutlarla ilgili olarak; güçlendirmenin, geride durmanın ve hesap verebilirliğin bilgi paylaşımı üzerinde, güçlendirmenin, geride durmanın, cesaretin ve sorumlu yöneticiliğin yapılar ötesi otonomi üzerinde ve son olarak geride durmanın, hesap verebilirliğin ve tevazunun takım sorumluluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.Keywords
Hizmetkâr Liderlik, Güçlendirme İklimi, Yapısal Eşitlik Modellemesi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri