Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlamada en önemli kaynak olarak kabul edilen insan kaynağının örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla yönlendirilebilmesi için, işletme çalışanlarının örgüte güvenmeleri sağlanmalı ve iş doyumlarını artırıcı çeşitli faaliyetler içerisine girmeleri gerekmektedir. Güven insan ilişkilerinin sürdürülebilmesi için son derece önemli bir unsurdur. İş doyumu ise iş görenlerin işlerine veya işteki tecrübelerine dayanan olumlu ruh hali, işten duyulan haz ve işe karşı tutumunun bir sonucudur. Bu doğrultuda araştırmanın amacı; örgütsel güven ile iş doyumu değişkenlerini incelemek ve bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye’nin Erzincan lokasyonunda bir hizmet işletmesinde 302 çalışandan anket tekniğiyle veriler elde edilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, korelasyon analizi, regresyon analizi, Independent Sample T testi ve One-Way Anova Testi kullanılmıştır. Analizlere göre; örgütsel güven ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Demografik faktörler açısından ise örgütsel güven ve iş doyumu cinsiyete, medeni duruma, yaşa ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterirken, çalışma süresine göre anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, örgütsel güvenin iş doyumu üzerinde pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu ortaya konmuştur.Keywords
Örgütsel güven, iş doyumu, güven

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri