Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES BOYUTLARI VE YAŞAM DOYUMU

Araştırmanın amacı, turizm meslek lisesi öğrencilerinin yaşam doyumu görüşlerinin yaşlarına ve iş deneyimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak, algıladıkları stresin boyutlarını belirlemek ve yaşam doyumları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Fethiye ASMK Meslek Yüksekokulunda okuyan turizm öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Algılanan Stres Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sırasıyla bağımsız örnekler t testi, Tek yönlü ANOVA testi, açıklayıcı faktör analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, daha genç ve deneyimsiz turizm öğrencilerinin yaşam doyumlarına ilişkin görüşlerinin yaşça daha büyük ve deneyimli öğrencilere göre daha olumlu olduğunu göstermiştir. Öte yandan öğrencilerin cinsiyetlerine göre görüşlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca algılanan stres boyutlarından biri olan Yetersiz Öz-Yeterlik Algısının, turizm öğrencilerinin yaşam doyumlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Turizm, stres, yaşam doyumu

References

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri