Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PANDEMİ SÜRECİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOSOSYAL ETKİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Tarihi süreçte ilk örnekleriyle birlikte ulusal ve küresel boyutta değişime ve gelişime öncülük etme misyonu taşıyan üniversiteler, günümüzde de bu misyonlarını devam ettirmekle birlikte ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bilim, teknoloji, kültür, sanat, mimari, estetik gibi modern dünyayı sembolize eden kavramların merkezinde yer aldığını öngördüğümüz üniversitelere, yükselen bir değer olarak atfedilen önem de gittikçe artmaktadır. Üniversitelerin söz konusu misyonlarını en ideal anlamda yürütebilmeleri ve insanlığın gelişmesine beklenen katkıyı sağlayabilmeleri her şeyden önce sahip oldukları eğitimsel altyapı, özgür düşünce iklimi ve bilgi üretme kültürü yanında akademisyenlerinin ve öğrencilerinin psikososyal yapılarıyla da yakından ilişkilidir. Özellikle üniversite öğrencilerinin yaşamaları olası bir psikososyal problemin onların hem eğitim süreçlerinde hem de duygu, düşünce ve psikolojik dünyalarında etki sınırlarını öngöremeyeceğimiz bir düzeyde kırılmalara neden olacağını dile getirmek mümkündür. Bu bağlamda araştırmamız bireysel, toplumsal ve küresel boyutlu travmatik bir süreç olarak sembolize edebileceğimiz COVID-19 olarak isimlendirilen pandemi sürecinin üniversite öğrencileri üzerindeki psikososyal etkilerini çeşitli demografik değişkenler açısından araştırma amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini, interaktif olarak düzenlediğimiz ankete seçkisiz katılan 195 (%72.) kız ve 76 (%28) erkek olmak üzere toplam 271 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. “Kişisel bilgi formu” ile pandemi sürecinin üniversite öğrencileri üzerindeki psikososyal etki düzeyini belirlemeye yönelik oluşturduğumuz “Pandemi Anketi” kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında frekans, standart sapma, aritmetik ortalama, Ki Kare test işlemleri anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilerek uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucu araştırmada “öğretim programı” ile “yaşanılan coğrafi bölge” değişkenleri dışında “cinsiyet, sınıf, ekonomik durum, bölüm, bölümü isteyerek tercih etme, yaşantıda dini referans alma” değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara kaynaklık ettikleri ve böylece pandemi sürecinin etki boyutunun şekillenmesinde önemli rol oynadıkları tespit edilmiştir.Keywords
Din Psikolojisi, COVID-19, Pandemi, Üniversite, Eğitim

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri