Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VİZYONER LİDERLİK TARZININ ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyutta sergilenen vizyoner liderlik tarzının örgütsel destek algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise; katılımcıların vizyoner liderlik davranışlarına yönelik algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini; örgütsel destek algılamaları ve alt bileşenlerinin düzeylerini ve son olarak vizyoner liderlik ve örgütsel destek algısı değişkenleri arasında etkileşim olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırma kapsamında iki değişken arasında edtki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlandığından dolayı etkileşimsel model biçiminde desenlenmiş bir model kurgulanmıştır. Bu sebeple de, vizyoner liderlik ve alt boyutları ile örgütsel destek algıları ve alt boyutları arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mardin ilinde eğitim camiasında görev yapan toplam 384 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Acar (2006) tarafından geliştirilen ve 40 adet sorudan ve altı alt boyuttan oluşan “vizyoner liderlik ölçeği” ile Derinbay (2011) tarafından geliştirilmiş olan ve 29 sorudan, 3 alt boyuttan oluşan örgütsel destek ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre vizyoner liderlik ve örgütsel destek algılamaları arasında (r=,279 ile r=,582 aralıklarında) orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vizyoner liderlik davranışlarının, örgütsel destek alt boyutu olan öğretimsel desteği %36,6 [(β= ,366), (p<0.05)] (R2:,366; β:,134; p: ,000) oranında; yönetsel desteği %76,7 [(β= ,767), (p<0.05)] (R2:,588; β:,767; p: ,000) oranında ve son olarak adalet alt boyutunu %82,9 [(β= ,829), (p<0.05)] (R2:,686; β:,,829; p: ,000) oranında pozitif yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Vizyoner liderlik davranışlarına yönelik algılamaların, örgütsel destek algılamaları üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, vizyoner liderlik davranışlarında ortaya çıkan olumlu algılamaların, örgüsel destek algılamalarını da olumlu yönde etkileyebileceği beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmıştır.Keywords
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Ustalık, İmalat İşletmeleri

References

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri