Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR NİCEL ARAŞTIRMA

Günümüzde istenilen düzeyde bilgili ve becerikli bireyler yetiştirmek eğitim sistemimizin önemli bir amacıdır. Ancak bu amaca ulaşmak için bazı yeteneklerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu yetenekler arasında bilgisayar, fen ve matematik gibi farklı alanlardaki okuryazarlık kavramı da yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışma ön lisans programlarında mesleki eğitim görmekte olan öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik düzeyleri ve buna etki eden değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmanın verileri, benzer çalışmalarda kullanılan beşli Likert tipi ölçek ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılarak 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir meslek yüksekokulunun Elektrik, İnşaat Teknolojisi ve Muhasebe programında okuyan toplam 115 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS 18 paket programı kulanılarak ve değişken sayısına bağlı olarak t-testi ve tek yönlü varyans analizi ile yapılmıştır. Analiz sonucunda; öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik düzeyi orta seviyenin biraz üzerinde olduğu ve cinsiyet ve öğrencilerin öğrenim gördükleri programa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştirKeywords
Matematik okuryazarlığı, self-efficacy, ön lisan öğrencileri,

References

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri