Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÖRSEL SANATLAR DERSİ AKDEMİK BAŞARI PUANLARI ÜZERİNDE BENLİK SAYGISI, SANAT BENLİK KAVRAMI VE YARATICILIĞIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi akademik başarı düzeyleri üzerinde benlik saygısı, sanat benlik kavramları ve yaratıcığın ne düzeyde etkiye sahip olduğunu ortaya koymaya çalışan betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, 2017-2018 yılında Kırşehir ilinin merkezinde eğitim alan 1023 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemi ise 341 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Görsel Sanatlar Dersi akademik başarı puanlarını belirlemek için Desen Uygulaması Ölçme Aracı, yaratıcılık için Torrance Yaratıcı Düşünce Testi “Sözel A” (TYDT), Benlik algıları için Rosenberg Benlik Algısı Ölçeği (RBA), sanata olan ilgilerini belirlemek için Sanat Benlik Kavramı Ölçeği (SBKÖ) formları kullanılmıştır. Veriler SPSS-21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi akademik başarı puanları ile benlik saygısının hayalperestlik alt boyutunda, sanat benlik kavramlarında ve yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan regresyon analiz sonucuna göre öğrencilerin akademik başarı puanları üzerinde sanat benlik kavramının, yaratıcılıktan daha etkili olduğu tespit edilmiş fakat benlik saygısının herhangi bir anlamlı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Okullara yerleşme puanlarına göre orta düzeyde akademik başarıya sahip olan öğrencilerin, akademik düzeyleri yüksek ve düşük olan öğrencilerden daha yaratıcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Görsel Sanatlar Eğitimi, benlik saygısı, sanat benlik kavramı, yaratıcılık, desen çizme becerisi, dokuzuncu sınıf öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri