Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Fen bilimleri derslerinde kullanılan öğrenme günlükleri alternatif değerlendirme araçlarından biridir. Bu araç sayesinde öğrencilerin düşüncelerini, sorularını, problemlerini, öğrenme deneyimlerini belirlemeye yönelik kullanılan yansıtıcı düşünme becerileri geliştirilir. Çalışmanın amacı, yedinci sınıf fen bilimleri dersi ünitelerinden biri olan maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi boyunca altı hafta süre ile yapılan derslerde, öğrenme günlükleri hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bir ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma farklı akademik başarılara sahip altı öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılanmış mülakattan yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanıldı. Altı hafta boyunca öğrenci merkezli etkinliklerle planlanan derslerin ardından öğrenciler soruların yer aldığı öğrenme günlüğü dosyalarına günlüklerini yazmışlardır. Araştırmacı tarafından oluşturulan dereceli puanlama anahtarı kullanarak öğretmen, öğrenci günlüklerini değerlendirmiştir. Öğretmen gerekli duyduğu noktalarda öğrencilerin düzeltmeler yapmalarında yardımcı olmuştur. Günlüklerin yazdırılma süreci bitince çalışmaya katılan altı öğrenciye hazırlanan mülakat soruları sorularak öğrenme günlükleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonrasında öğrenme günlükleri hakkında alınan görüşler değerlendirildiğinde öğrencilerin öğrenme günlükleri ile olumlu görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin dördü öğrenme günlüklerinin ders başarılarını artırdığını, yazma becerilerini geliştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerine soramadıkları soruları sorabildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenleri tarafından verilen geri dönüt ve düzeltmelerin onların dersi daha iyi anlamalarını sağladığını söylemişlerdir. Ek olarak öğrenme günlüklerinin derse hazır gelmelerini sağladığını belirtmişlerdir. Akademik başarısı düşük olan iki öğrenci günlüklerin yazımının zaman alıcı ve sıkıcı olduğunu söyleyerek olumsuz görüşlerini ifade etmişlerdir. Ulaşılan bu sonuçlara göre, öğrenme günlüklerinin fen bilimleri dersinde kullanımı öğrencilerin derse hazır gelmelerini sağlamak, soru sormalarını teşvik etmek, bilgilerini yazılı ifade etmek gibi birçok kolaylık sağlamaktadır.Keywords
Fen Bilimleri, Öğrenme Günlükleri, Maddenin Yapısı ve Özellikleri

References

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri