Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CİDDİ BOŞ ZAMAN FAALİYETİ OLARAK KOROLARA KATILIMIN BİREYLERİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı; ciddi boş zaman faaliyeti olarak korolara katılımın bireylerin yaşam doyumuna etkisinin çeşitli demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasıdır. Tanımlayıcı modelde yapılandırılan çalışmanın ana kütlesi Antalya’da 2016 yılında faaliyette bulunan 43 profesyonel olmayan korodan 37’si araştırmaya dahil olmak istediği için bu korolara korist olarak katılan bireyler oluşturmaktadır. Koroların o günkü çalışmasına gelen 260’ı erkek (Xyaş=56.27±14.30), 393’ü kadın (Xyaş=51.10±12.05) toplam n=653 koriste demografik bilgilerin yanında Diener ve ark. (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılan Yaşam Doyumu Ölçeği ve Ardahan (2016a) tarafından geliştirilen “Bireyleri Korolara Korist Olarak Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin- MFSCS” bulunduğu anket formu kullanılmış ve anket yüz yüze uygulanmıştır. Tanımlayıcı analizlerin yanında karşılaştırmalarda Pearson Korelasyon Testi, Bağımsız Örneklerde t-Testi ve ANOVA testi kullanılmış, sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde sorgulanmıştır. Korolara ciddi boş zaman faaliyeti olarak katılan bireylerin yaşam doyumları medeni hal, cinsiyet, eğitim durumu, kaç yıldır koroya gittiği, kaç farklı koroya gittiği, çalışma durumuna göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bunun yanında kişisel aylık gelir, aidat ödeme durumu ve yaş değişkenlerine göre yaşam doyumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık vardır. Buna göre aidat ödeyen bireylerin yaşam doyumları ödemeyenlere göre yüksektir, bireylerin gelir ve yaşları arttıkça yaşam doyumu da artmaktadır. Sonuç olarak koristlerin koroya gitmeleri ciddi boş zaman faaliyetidir ve demografik değişkenlere göre yaşam doyumları gelir, yaş ve aidat ödeme dışındaki diğer değişkenlere göre farklılık göstermemektedir.Keywords
Koro, Korist, Ciddi Boş Zaman, Rekreasyon

References

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri