Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Siirt il merkezindeki 26 ilkokul ve 28 ortaokulda görev yapan toplam 1219 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise “Basit Tesadüfi - Random Örnekleme” yöntemiyle seçilen 13 ilkokul ve 12 ortaokulda görev yapan 263 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğretmenlerin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla “Minnesota İş Doyum Ölçeği” ile örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek için Sağır ve Oğuz (2012) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler aracılığı ile öğretmenlerden toplanan verilerin analizleri SPSS 21 programında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeylerinin ve iş doyumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin iş doyum düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arttıkça iş doyumu düzeylerinin azalabileceği sonucuna varılmıştır.



Keywords
Örgütsel sinizm, işdoyumu, ilkokul, ortaokul, öğretmen

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri