Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ve YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinin arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinin farklı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocatepe Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde eğitime gören 198 kız ve 54 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve “Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler test edilirken t testi, ANOVA testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinde anlamlı şekilde farklılık bulunmuştur. Bölüm, sınıf ve mezun olunan okul türü değişkene göre eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Pearson korelasyon analizi sonucunda göre eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Basit regresyon analizi sonucunda yürütücü biliş becerilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordamada önemli değişkenler olduğu görülmüştür.Keywords
Eleştirel düşünme, yürütücü biliş, öğretmen adayları

References

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri