Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKHAN MYO ÖRNEĞİ

Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin nomofobik (mobil telefon yoksunluğu korkusu) olma düzeyleri çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm, sınıf) açısından incelenmiştir. Bu bağlamda veriler 2017 yılı bahar döneminde Kırıkhan Meslek Yüksekokulun ’da öğrenim gören 217 (107 kadın ve 110 erkek) öğrenciden, dört alt boyuttan (Çevrimiçi olamama, İletişimi kaybetme, Cihazdan Yoksunluk, Bilgiye Ulaşamama) oluşan Nomofobi ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbah-alpha değeri ,937 olarak hesaplanmıştır. Nomofobik olma derecelerini belirlemek amacıyla K-ortalamalar kümeleme analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ise; öğrencilerin %27’nün çok yüksek düzeyde, %24’unun yüksek düzeyde, %24’unun orta düzeyde, %25’inin ise düşük düzeyde nomofobik oldukları bulunmuştur. Günlük ortalama akıllı telefon kullanım süreleri 5.38 saat olarak bulunmuştur. Öğrencilerin nomofobik olma düzeyleri ile günlük telefon kullanım süresiyle düşük seviyede pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür (r=0,3). Değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü AVONA testleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda; meslek yüksekokulu öğrencilerinde kadınların erkeklere göre, birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre daha nomofobik oldukları; bölümlere göre çevrim içi olamama boyutunda İnternet ve ağ teknolojisi ve Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerinin Bilgisayar teknolojisi öğrencilerinden daha nomofobik oldukları, cihazdan yoksunluk boyutunda ise Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerinin Bilgisayar teknolojisi öğrencilerinden daha nomofobik oldukları bulunmuştur. Diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.Keywords
Nomofobi, Meselek Yüksekokulu Öğrencileri, Akıllı Mobil Telefon

References

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri