Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI (Gaziantep Üniversitesi Örneği)

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergesi mesleki ve teknik eğitime verdikleri önemle oldukça yakından ilişkilidir. Hızla artan küreleşme, beraberinde gelen bilgi patlaması ve hızlı sanayileşme mesleki ve teknik eğitimden beklenen verim düşüklüğünün yanı sıra ara insan gücüne olan talebi arttırmıştır. Ancak toplumların ihtiyacı olan mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış insan gücünün yetiştirilmesi ile ilgili yeni sorun alanlarının oluşmasına da sebep olmuştur. Mesleki ve teknik eğitime yönelik son yıllarda yapılan proje temelli uygulamalar ve geliştirilen politikalar bu alanda önemli gelişimler sağlamış olmasına rağmen, birçok sorunsalı içerisinde barındıran alanın ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Özellikle bizim toplumumuzda mesleki ve teknik eğitimin geçmişten günümüze hak ettiği değeri görememesinden dolayı nitelikli insan gücü talebini karşılama noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin hak ettiği değeri görebilmesi, sanayi ve hizmet sektörünün talep ettiği ara insan gücünün karşılanabilmesi için bu eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime bakış açıları oldukça önemlidir. Çünkü her tutum davranışı etkilemektedir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitime bakış açılarının belirlenmesidir. Araştırma nicel bir araştırma olup, betimsel yöntemlerden tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesine bağlı Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kalkan (2014) tarafından geliştirilen “Mesleki Eğitime Yönelik Tutum” ölçeği ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler yapılarak, bağımsız değişkenlere (cinsiyet, okul türü, sınıf ) ilişkin istatistiklerde t-testi, tek yönlü Anova ve Scheffe testi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki eğitim tutumları ile bazı bağımsız değişkenler arasında anlamlı farklılıklar oluşmaktadır.Keywords
mesleki eğitim, meslek yüksekokulu, tutum

References

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri