Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN’IN KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ
(CULTURAL RELATIONS OF AZERBAIJAN )

Author : Sehrana KASİMİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 177-182
    


Summary

XII. yüzyıl Azerbaycan’ın kültürel Rönesansı kabul edilir. Şehirlerin gelişimi, ekonomik yükselme, antik felsefenin araştırılmasına, bilimin ve sanatın temellerinin derkine olan ilgiyi artırmaktaydı. Nizâmi Gencevî, Behmenyar, Hâkâni Şirvânî, Ebu’l-Hasan Şirvânî, Safîuddin Urmevî, Acemi Nahçivânî, Katran Tebrîzî, Mahmud Şebüsterî, Nasıruddin Tûsî, İmadeddin Nesîmî ve Muhammed Fuzulî’nin eserleri, ikili ilişkiler ve kültürel temaslar konusundaki bilgiyi zenginleştirmektedir. Söz konusu olan, daha çok antik, Arap-Müslüman, Fars, Türk kültürlerinin başarılarının yaratıcı tarzda kullanımıdır. İkili kültürel ilişki, alıntı yapma, karşılıklı kültürel değişim ve asimilasyon süreçleri, Azerbaycan halkının kültürünün gelişiminde kilit rol oynamıştır. Kültürlerin karşılıklı etkileşimi, Azerbaycan kültürünü gelişime doğru götürmüştür. Arkeolojik araştırmalar sonucunda, Tunç Çağı kültüründe, Kafkasya boylarının ve Eski Doğu halklarının, Akdeniz’in doğu kısmı ile Avrupa’nın güneydoğu kısmının karşılıklı ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Azerbaycan güzel sanatlarının, bölgesel kültürel sistemlerle karşılıklı etki tarzında araştırılması ve tetkiki, günümüzde hem güncel, hem de zorunlu bir meseledir. Azerbaycan güzel sanatlarının gerçek gelişim yolu, güzel sanatların ilişkilerinin tetkiki, aynı şekilde karşılaştırmalı tahlilin realize edilmesi temelinde yaşanmaktadır. Bu mülahazanın güncelliği, aynı zamanda milli kültürlerin, XVI-XIX. yüzyıllarda milli mübadelelerin özellikle de genişlenmesinin sonucunda mümkün olduğu ile açıklanmaktadır. Sonuçta günümüzde, XXI. yüzyıl kültürünün “Tam Küresel Sistem”i belirlenmiştir.Keywords
Rönesans, ikili ilişkiler, Türk halkları, Kafkasdilli halklar

Abstract

The XII century is regarded to be cultural Renaissance of Azerbaijan. The development of towns, economic rise, the study of ancient philosophy had brought to the interest of the science and realization of the basis of art. The works of N.Ganjavi, Bahmanyar, Khagani Shirvani, Abul Hasan Shirvani, Safiaddin Urmavi, Ajami Nakhchyvani, Gatran Tabrizi,Mahmud Shabustari, Nasraddin Tusi, Imadaddin Nasimi, Mohammad Fizuli enrich the information about mutual cultural contacts.The question is based on the achievements of antiquity, Arabic – Moslem, Persian, Turkic culture on the creative basis.Mutual cultural relations, adoption, cultural exchange and processes of assimilation has played a significant role in the development of the culture of Azerbaijan art to development. According to archaeological investigations there was established that in the culture of the Early Bronze period Caucasian tribes and the Ancient East, the eastern part of Mediterranean Sea and the south-eastern part of Europe were mutually connected.The study of interrelation of Azerbaijan art with regional cultures and systems is an important and actual problem at present.The concrete means of Azerbaijan art is based on the study of interrelations between art and the realization of comparative analysisKeywords
Renaissance, interrelations, Turkic peoples

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri