Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MEDENİ KANUNUYLA MUKAYESELİ OLARAK İSLAM AİLE HUKUKUNDA BOŞANMANIN EŞLER YÖNÜNDEN SONUÇLARI
(RESULTS OF DIVORCEMENT IN REGARD TO COUPLES IN ISLAMIC LAW OF DOMESTİC RELATİONS IN COMPARISON TO TURKISH CIVIL )

Author : Adnan ALGÜL  & Merve ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 25
Page : 25-47
    


Summary

Evlilik bağıyla eşlerin hayatında birtakım değişimler olmaktadır. Evliliğin sona ermesiyle de taraflar pek çok sonuçla karşılaşmaktadırlar. Boşanma hukuksal bir süreçtir ve hukuki neticeler doğurur. Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabı aile hukukuna ait düzenlemeleri içermektedir. Boşanmak isteyen taraflar Medeni Kanunu’nun öngördüğü şekilde bu hukuki haklarını kullanabilmektedirler. İslam dini bireyin tüm hayatına şekil veren bir hukuk sistemine sahiptir. Dolayısıyla boşanma da İslam hukukunda kendine yer bulmuştur. Doktrinde ‘talak’ genel adı altında düzenlemeler yer almaktadır. Kanun koyucu İslam dinine mensup olan kişilerin İslam hukuk sistemine göre hayatlarını düzenlemelerini şart koşmuştur. Dolayısıyla İslam dinine mensup olan kişilerin boşanma talepleri olduğunda İslam hukuk sistemine uygun şekilde olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok büyük bir kısmı İslam dinine mensuptur. Bu sebeple çalışmanın Türk Medeni Kanunu ve İslam Hukuku açısından ele alınıp, incelemesi uygun görülmüştür. İslam dinine mensup ve Türk vatandaşı olan bireylerin iki hukuk sisteminde boşanmanın eşlere bakan sonuçlarına ilişkin düzenlemeleri ve iki hukuk sisteminin bu konudaki farklılıklarının görülmesi hedeflenmiştir. Boşanma konusunun bir bütün olarak değil boşanmanın eşlerle ilgili olan sonuçları ele alınmıştır. Çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte çalışmanın genel hatları hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Medeni Hukuk’a göre boşanmanın sonuçları ele alınmıştır. Boşanmanın eşlerle ilgili sonuçları üç kısımda incelenmiştir. Bu kısımlar ‘kişisel sonuçlar’, ‘mali sonuçlar’ ve ‘çocuklara yönelik sonuçlar’ şeklinde adlandırılmıştır. İkinci bölümde İslam Hukuku’na göre boşanmanın eşler yönünden sonuçları üç kısımda incelenmiştir. Bu kısımlar ‘kişisel sonuçlar’, ‘mali sonuçlar’ ve ‘çocuklara yönelik sonuçlar’ olarak adlandırılmıştır. Sonuç kısmında ise genel hatlarıyla iki hukuk sistemi mukayese edilmiş ve çalışma hakkında değerlendirme yapılmıştır.Keywords
Boşanma, Medeni Kanun’da boşanma, Boşanmanın sonuçları, İslam hukukunda boşanma, Tefrik

Abstract

Some changes occur in couples’ life with marriage as well as divorcement. Divorcement is a judicial process and bears legal consequences. The Second Book of Turkish Civil Law includes family law regulations. Counterparties who demand divorce can use the right according to The Family Law. Islam has a judicial system that gives shape to all life of individual. So, divorcement takes place in Islamic Law. There are general regulations called ‘talaq’ in doctrine. The Lawgiver requires Muslims to manage their lives according to Islamic Law. Hence, Muslims’ demand of divorcement has to be concordant with Islamic Law. Most of the Turkish Republic citizens are Muslims. Therefore, the study mentions both Turkish Civil Law and Islamic Law in this matter. Turkish Muslim citizens’ comprehension of regulations of both judicial systems about results of divorcement regarding to couples and the differences between two judicial systems are projected. The study consists of the introduction, two chapter and the conclusion. In introduction, general information is given. In the first chapter, the results of divorcement according to The Civil Law are mentioned. The divorcement’s results which related to couples are examined in three sections: ‘individual results’, ‘economic results’ and ‘results regarded to children’. In the second chapter, the results of divorcement according to Islamic Law are examined in three sections: ‘individual results’, ‘economic results’ and ‘results regarded to children’. In conclusion, The Law Systems are compared to each other and the study is evaluated.Keywords
Divorcement, Divorcement in The Civil Law, Results of Divorcement, Divorcement in Islamic Law, Tafreeq.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri