Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ SPORCU ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL UYUM VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF PERSONAL ADAPTATION AND SOCIALIZATION LEVELS HIGH SCHOOL OF ATHLETE STUDENTS )

Author : Yasin KARACA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 350-358
    


Summary

Bu araştırmada; ortaöğretim kurumlarında 2010-2011 eğitim öğretim yılında yatılı ve normal eğitim gören, lisanslı olarak spor yapan ve spor müsabakalarına iştirak eden 82 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplam 206 sporcu öğrencinin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri incelenmiş, sporcuların kişisel bilgilerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda bağımsız değişkenlere göre sporcu öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Hacettepe Kişilik Envanteri'' (HKE) ve Sosyotropi ve Otonomi ölçeği (SOSOTÖ) kullanılmıştır. Yatılı ve normal eğitim gören sporcu öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için ölçeklerden elde edilen bilgiler Varyans Analizi, Kruskal Wallis, Mann Witney U ile İkili grupların karşılaştırılması için Bağımsız t-testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda sporcu öğrencilerin Hacettepe Kişilik Envanteri ve Sosyotropi Otonomi Ölçeğinden aldıkları puanların sporcu öğrencilerin yaş, cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumu, aile tipi, ailenin gelir durumuna göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) görülmüştür.Keywords
Sporcu Öğrenci, Kişisel Uyum, Sosyalleşme

Abstract

İn this study, we examined two different groups of athlete students personal and social harmony levels. Those two groups are boarding school students and normal school students. With the help of results obtained from sportives personal knowledges, it has been compared that as if students personal and social armony level vary according to the independent factors. At the end differences and similarities have been put forthed between these two groups of students personal and social harmony levels. Our pattern is 206 licanced sportive students -consisted of 82 female and 124 male- that participated in 2010-2011 Education and Training Term. In this study, as the data collecting instrument, Personal Information Form developed by researcher, ``Hacettepe Personality Inventory and ``Socio Trophy and Othonomy Scale have been used. Datas obtained from Measurments to identify is there any difference between students personal and social harmony level, Variance Analysis, Kruskal Wallis, Mann Wirney U and -to compare binary groups- T test have been used. In this research 0,05 was accepted as signification level. When athlete students ages, sexuality, parents cultural and educational level, family type, familys financal stuation are took into account under the light of Hacettepe Personality Inventory and Socio Trophy Scale- in this research result, it has been observed that there is no any meaning full statistical Difference(p>0,05).Keywords
Athlete Students, Personal Adaptation, Socializing

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri