Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LAKTASYON KRİZİ GEÇİREN VE LAKTASYON KRİZİ GEÇİRMEYEN ANNELERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ
(THE ANXIETY LEVELS OF MOTHERS WHO DID AND DID NOT EXPERIENCE A LACTATION CRISIS )

Author : Esra SERGEK  & Sibel BAYIL OĞUZKAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1603-1608
    


Summary

Anne sütünün oluşumunda oksitosin ve prolaktin hormonlarının yanısıra pek çok faktör etkilidir. Bazı durumlarda süt yapımı etkilenerek anne sütü kısmen ya da tamamen kesilebilir. Bunlar genelde anneye ve bebeğe ait sorunlar olup annede anksiyete yaratan durumlardır. Çalışma, normal laktasyonda ve laktasyon krizindeki annelerin anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bebeklerini anne sütü ile besleyen 15 anne ve sütü kısmen veya tamamen kesilen laktasyon krizindeki 15 anne oluşturmuştur. Anne ve çocukların tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu ile “Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri” (STAI) kullanılmış, elde edilen veriler yüzdelik, ki-kare, ortalama ve mann-whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.Her iki gruptaki annelerin yaşlarının, eğitim düzeyinin, sosyal güvencenin, toplam gebelik sayısının, çocuk sayısı birbirine benzer olup aralarında istatiksel olarak fark bulunamadı (p>0.05). Her bir grubun ve gruplar arasında durumluluk ve sürekli kaygı puan düzeyleri birbirine benzer olup, istatiksel olarak fark bulunamadı (p>0.05).Laktasyon krizi geçiren ve laktasyon krizi geçirmeyen annelerin anksiyete düzeyleri arasında fark bulunmamıştır. Hemşireler bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelere anksiyeteyi azaltmaya yönelik ve bu dönemde başetmeyi destekleyici yaklaşımlarda bulunmalıdır.Keywords
Emzirme, Anne Sütü, Hemşire, Stres

Abstract

A number of factors are effective in the formation of mother’s milk as well as oxitocine and prolactin hormones. In some cases certain mother’s milk can be partly or completely cut down because their milk formation is affected. These instances are generally problems related to the mother or the infant and cause anxiety for the mother. Our study was planned descriptively to determine the anxiety levels of mothers who were in normal lactation and lactation crisis.The sampling of the research comprised of 15 mothers who breastfeed their babies and 15 mothers who were in lactation crisis and whose milk was partly or completely cut down. A questionnaire that included the introductory features of mothers and children and a “Case Situation-Constance Anxiety Inventory (STAI)” developed and the data obtained were assessed by using percentage, chi-square, mean and Mann-Whitney U test. In both groups the age of mothers, their levels of education, social security, total number of pregnancy and number of children were similar and a statistical difference was not found among them (p> 0.05). The level of situation and constant anxiety scores were similar in each group and between groups and a statistical difference was not found between them (p> 0.05). A difference was not found between anxiety levels of mothers who did and didn’t experience a lactation crisis. Nurses should use approaches that will reduce the anxiety of mothers who stay in Newborn Intensive Care Unit and will support their coping skills during this period.Keywords
: Breast Feedıng, Suck, Nursing, Stres

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri