Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNFORMEL İLETİŞİMİN KULLANILMA BİÇİM VE DÜZEYİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER WIEVS ON THE WAY AND LEVEL OF USE OF INFORMAL COMMUNICATION IN SCHOOLS )

Author : Serhat GENLİ  & Veysel OKÇU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1643-1660
    


Summary

Bu araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenler tarafından informel iletişimin kullanılma sıklığı, nedenleri ve olumlu/olumsuz sonuçlarını tespit etmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini ise random (rastgele) yöntemiyle seçilen 20 ortaokulda görev yapmakta olan 304 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Doğan (2017) tarafından geliştirilen "Okullarda İnformel İletişim Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin informel iletişimi etkili olarak kullandıkları, informel iletişimin oluşma nedenleri ile olumlu ve olumsuz sonuçlarının “orta düzeyde” görüldüğü, kullanılma nedenlerinin ise kısmen görüldüğü tespit edilmiştir. Öğretmenlerin informel iletişimin kullanılma biçim ve düzeyine yönelik görüşlerinde tüm boyutlar karşılaştırıldığında cinsiyete, branşa ve sendikaya üye olma durumlarına göre anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Kıdem değişkenine göre informel iletişimin oluşma düzeyleri ve kullanılma nedenleri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Örgütsel iletişim, İnformel iletişim, İnformel iletişim kanalları, Ortaokul öğretmenleri

Abstract

The purpose of this study is to determine how frequently and for what reason the teachers who work in the secondary schools are using informal communication and besides, the results of the positive and negative results of the informal communication according to the teachers. The study is carried out using the survey model. The sample of the research consists of 304 teachers selected from 20 schools by simple random sampling method. The "Informal Communication Scale" developed by Dogan (2017) was used in the research. As a result of the study, it is determined that, according to the perception of the secondary school teachers, the frequency of using informal communication, reasons for utilizing informal communication, positive results of informal communication and negative results are also medium level. In addition, it was determined that reasons for using informal communication are low level. There was no statistically significant difference according to the gender and union membership status according to the teachers' opinions according to the frequency of using informal communication, level of informal communication, reasons for utilizing informal communication, positive results of informal communication and negative results. According to the seniority variable, it was found that the level of formation of informal communication and the reason of using informal communication are significant differences in the sub dimensions. Suggestions based on research findings were made.Keywords
Organization communication, Informal communication, Informal communication channels, Secondary school teacher.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri