Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXAMINATION OF THE FAIR-PLAY BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS

Çalışmamızın amacı, üniversite öğrencilerinin fair-play davranışlarını inceleyip, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören bireylerin fair-play kavramına olan ilgisini tespit etmektir. Bu amaçla, araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 64 erkek, 46 kadın olmak üzere toplam 110 gönüllü öğrenci gönüllü oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin fair-play davranışını ölçmek için Vallerand ve arkadaşlarının (1997) geliştirdiği ve Balçıkanlı (2009) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının normal dağılım gösterip göstermediği test etmek amacı ile Shapiro-Wilk normallik testi yapılmış ve bunun sonucunda ölçeğin tüm alt boyutlarının normal dağılım göstermediği saptanmıştır (p<0.05). Dolayısıyla, verilerin analizi için non-parametrik testler olan Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, ölçeğin alt boyutlarına göre; cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilirken, bölüm değişkeninde anlamlı bir fark elde edilememiştir. Yaptığımız çalışma Türkiye Pentatlon Federasyonu tarafından desteklenmektedir.Keywords
Fair- Play, Fair-Play Davranışı, Üniversites Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri